Το Επιμελητήριο Τρικάλων στο πλαίσιο της έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησης που παρέχει στους επιχειρηματίες, επαγγελματίες ή/και εν δυνάμει, ενημερώνει ότι:
•    ξεκίνησε η 3η περίοδος υποβολών επενδυτικών σχεδίων προς χρηματοδότηση στη δράση του ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β' Κύκλος) με ημερομηνία λήξης υποβολής την   13/12/2017.
Υπενθυμίζουμε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.
Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός μπορεί να κυμαίνεται από 5.000 ευρώ έως 25.000 ευρώ για ένα δικαιούχο με ατομική επιχείρηση, έως 40.000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων, έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων, με ποσοστό χρηματοδότησης το  100% των επιλέξιμων δαπανών.
Δικαιούχοι της δράσης είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής Ελλάδος ή εξωτερικού (αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ) ή κάτοχοι αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, από  ΣΑΕΙ ή ΣΑΕΠ, απόφοιτοι από Σχολές Θεάτρου και Χορού αναγνωρισμένες από το Υπ. Πολιτισμού ως τριτοβάθμιες και μουσικών εκπαιδευτηρίων αναγνωρισμένων από το Κράτος (το πρώτο πτυχίο θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την 1/1/1995), που πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων (π.χ. εισοδηματικά κριτήρια, επιλέξιμοι ΚΑΔ, κλπ.) που ορίζονται στην Προκήρυξη.
•    προκηρύχθηκε ένα νέο πρόγραμμα «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» με περίοδο υποβολής προτάσεων από 18/12/2017 έως 28/03/2018.
Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας  στον τομέα του Τουρισμού και Δικαιούχοι είναι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:
Κατηγορία Δικαιούχων Α: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης 7/11/2017 και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης μέχρι την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.
Κατηγορία Δικαιούχων Β: Τουριστικά Καταλύματα που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης, έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ: 41.20.20.01, 41.20.20.02, δεν διαθέτουν άδεια (σήμα) λειτουργίας, και το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα.
Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός μπορεί να κυμαίνεται από 25.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ με ποσοστό χρηματοδότησης το 45% των επιλέξιμων δαπανών. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας, το ποσοστό χρηματοδότησης ανέρχεται σε 50%.
Επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων είναι οι κάτωθι:
- Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: ξενοδοχεία κατηγορίας 3 αστέρων και άνω με δυναμικότητα 10 έως και 50 κλινών, ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) 3 αστέρων και άνω, ξενώνες νεότητας
- Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες με ελάχιστο αριθμό 3 κατοικιών, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα 3 κλειδιών  και άνω και ελάχιστης δυναμικότητας 10 κλινών
- Τουριστικά γραφεία διαφόρων δραστηριοτήτων
- Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: αθλητικός τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός, τουρισμός υπαίθρου, άλλες ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα κ.ά.
- Λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα του τουρισμού.
Για παροχή εξατομικευμένης υποστήριξης, μπορείτε να απευθύνεστε καθημερινά στα γραφεία του Επιμελητηρίου Τρικάλων (Βενιζέλου 1).
Υπεύθυνη: Σδρένια Σοφία – Οικονομολόγος & Επιχ/κή Σύμβουλος
Τηλ.: 2431028189 (εσωτ. 106), e-mail: