Συνολικά έξι (6)άδειες- θέσεις για ψήσιμο καλαμποκιών και κάστανων, προκηρύσσει ο Δήμος Τρικκαίων για το τρέχον έτος. Πρόκειται για τις θέσεις:
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ- ΚΑΣΤΑΝΑ
Μια (1) θέση επί της κεντρικής πεζογέφυρας
Μια (1) θέση επί της πλατείας Ρήγα Φεραίου
Μια (1) θέση επί της πλατείας Παλαιού Δεσποτικού
Μια (1) θέση επί της πλατείας του ΟΤΕ
Μια (1) θέση επί της πλατείας Βουβής
Μια (1) θέση επί των οδών Ασκληπιού και Γαριβάλδη
Α  Όποιος ενδιαφέρεται να αποκτήσει άδεια άσκησης υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου καταθέτει κατ’ αρχήν στο τμήμα Εμπορίου της Δ/νσης Πρασίνου & Τοπικής Οικονομίας  Δ/νση Γαριβάλδη 18 (κτήριο Πνευματικού Κέντρου του Δήμου), από 03 Φεβρουαρίου έως 17 Φεβρουαρίου  2017, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.       Αίτηση υπό τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία αναγράφεται ότι δεν κατέχει ο ίδιος, ο/η σύζυγος και τα τέκνα αυτού, άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος.
2.       Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
3.       Πιστοποιητικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες, με τα οποία αποδεικνύεται κατά περίπτωση ότι είναι άνεργος και ανήκει σε μια από τις κατωτέρω κατηγορίες προσώπων, ήτοι:
(α)  άτομα με αναπηρία τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) και τυφλοί,
(β)  πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία τέκνα,
(γ)  ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (Α΄ 82),
(δ)  γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,
(ε)  ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες,
(στ) Έλληνες Ρομά που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας,
(ζ)  άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό εξάρτηση.
  Στη συνέχεια, για την οριστική έκδοση της σχετικής άδειας υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου οι επιλεγέντες υποψήφιοι  καταθέτουν  τμήμα Εμπορίου της Δ/νσης Πρασίνου & Τοπικής Οικονομίας  Δ/νση Γαριβάλδη 8 (κτήριο Πνευματικού Κέντρου του Δήμου), τα εξής δικαιολογητικά:
1.    Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) περί υποβολής δήλωσης έναρξης – άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους νόμους 4045/1960 (Α΄ 47) και 1642/1986 (Α΄ 125).
2.    Πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σε αυτόν,
3.    Βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας, από την οποία προκύπτει ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων- ποτών,
4.    Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τους.
Επίσης οι  επιλεγέντες υποψήφιοι επιδεικνύουν:
1.    i) την άδεια κυκλοφορίας,
2.    ii) την άδεια ικανότητας οδηγού, δική τους ή του προσώπου που τους αναπληρώνει, για το όχημα που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας και
      3.   iii) βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων – ποτών.
Η υποβολή  των ως άνω δικαιολογητικών από τους επιλεγέντες υποψήφιους, για τη χορήγηση της άδειας άσκησης υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου, γίνεται εντός προθεσμίας (10) ημερών, από την ημερομηνία επεξεργασίας των αποτελεσμάτων της αρμόδιας Υπηρεσίας  επί των σχετικών αιτήσεων.
Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο διαδίκτυο (πρόγραμμα Διαύγεια), στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.