Με επιστολή, προς τον αρμόδιο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελο Αποστόλου, παρεμβαίνει ο Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων κ. Χρήστος Μιχαλάκης  στο θέμα που προέκυψε με τον αποκλεισμό του Ν. Τρικάλων και των ενδιαφερόμενων αγροτών από το μέτρο μείωσης της νιτρορύπανσης.
Συγκεκριμένα, την τροποποίηση των κριτηρίων ένταξης στο εν λόγω μέτρο ζητά ο Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων προκειμένου σημαντικοί πόροι -ύψους 2.200.000 ευρώ κατά την προηγούμενη πενταετία- να μην χαθούν από τον Ν. Τρικάλων και σημειωθεί περαιτέρω μείωση του αγροτικού εισοδήματος  με ταυτόχρονη  σοβαρή  επιβάρυνση   για το φυσικό περιβάλλον.
Αναλυτικά η επιστολή του κ. Μιχαλάκη έχει ως εξής:
« Κύριε  Υπουργέ,
με την έκδοση της   Υ.Α. που  αφορά  στη  δράση  10.01.04 «Μείωση  της  ρύπανσης  νερού  από  γεωργική  δραστηριότητα»  του Μ.10  «Γεωργοπεριβαλλοντικά  και  Κλιματικά Μέτρα»  του  ΠΑΑ 2014-2020  και τον καθορισμό των κριτηρίων  μοριοδότησης  για ένταξη  στο  παραπάνω μέτρο, προκλήθηκε  έντονος  προβληματισμός  και  διαμαρτυρίες  στο σύνολο των αγροτών της  Περιφερειακής  Ενότητας  Τρικάλων.
Πιο συγκεκριμένα,  με την εν λόγω Υ.Α. και τον καθορισμό των κριτηρίων  μοριοδότησης,  πριμοδοτούνται περιοχές    που  τα  υπόγεια  υδατικά  τους  συστήματα  κατατάσσονται   σε  κακή  ποιοτική   (χημική)  κατάσταση σύμφωνα με το επικαιροποιημένο  Σχέδιο Διαχείρισης των  Λεκανών  Απορροής  Ποταμών  του  Υδατικού  Διαμερίσματος  Θεσσαλίας. Στις εν λόγω περιοχές οι  ενδιαφερόμενοι   βαθμολογούνται   μέχρι εκατό  (100) μόρια επιπλέον και προφανώς  προηγούνται της ένταξης . Το αμέσως επόμενο  κριτήριο αφορά σε προστατευόμενες περιοχές  όπως Natura κλπ με πρίμ  είκοσι  (20)  μορίων.
Με  βάση το παραπάνω  Σχέδιο Διαχείρισης, το  σύνολο της Π.Ε. Τρικάλων  κατατάσσεται  στη  ζώνη  Καλής   Χημικής  κατάστασης   υπογείων  υδάτων.
Κύριε  Υπουργέ,
σύμφωνα με   τα  ανωτέρω,  αν  δεν  υπάρξει  τροποποίηση των κριτηρίων, οι αγρότες  του  Ν. Τρικάλων  δεν θα ενταχθούν  στο παραπάνω  μέτρο με συνέπεια   σημαντική  απώλεια  εισοδήματος  σε  ένα  Νομό  με  έντονη  γεωργική  δραστηριότητα και σοβαρή περιβαλλοντική επιβάρυνση σε εκτάσεις που κατά την προηγούμενη πενταετία ήταν ενταγμένες στο προαναφερθέν μέτρο και επομένως προστατεύονταν.
Σας  επισημαίνουμε  ότι,  στο  προηγούμενο  πρόγραμμα  που ξεκίνησε το 2012  είχαν  ενταχθεί  ενενήντα  εννέα  (99) παραγωγοί   του  Ν. Τρικάλων,   με  το  συνολικό  ποσό  πληρωμής  για  την  πενταετία  να  ανέρχεται  σε  δύο  εκατομμύρια  διακόσιες  χιλιάδες  ευρώ  (2.200.000), πόρους που θα στερηθεί η τοπική οικονομία των Τρικάλων.
Σας ευχαριστώ.»