Στην ενεργοποίηση πόρων από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας για ανάπτυξη Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) σε Τρίκαλα και Καρδίτσα, προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η Διαχειριστική Αρχή μετά από εισήγηση του Περιφερειάρχη κ. Κώστα Αγοραστού καταρτίζει την εξειδίκευση και τα κριτήρια επιλογής ώστε να εκδοθεί η αντίστοιχη Πρόσκληση για το Πρόγραμμα αυτό. Το Πρόγραμμα, δίνει τη δυνατότητα από την ανάπλαση ολόκληρων περιοχών, έως την ενίσχυση καινοτομικών μικρών επιχειρήσεων, την ανακατασκευή δρόμων, τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, αλλά και την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Σε δηλώσεις του ο κ. Κ. Αγοραστός σημείωσε τα εξής: «Σε συνεργασία με τους Δήμους Τρικκαίων και Καρδίτσας καταρτίζουμε ένα σημαντικό πρόγραμμα αστικών αναπλάσεων σε Τρίκαλα και Καρδίτσα, που σημαίνει νέα έργα, νέες θέσεις εργασίας και  «ζεστό» χρήμα στην τοπική οικονομία. Είναι ένα πρόγραμμα ύψους 15 εκατ. ευρώ που χρηματοδοτείται από δύο ταμεία, το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ. Δίνουμε τη δυνατότητα για πρώτη φορά να πραγματοποιηθούν τέτοιου είδους παρεμβάσεις και αναμένουμε τις προτάσεις των Δήμων μέχρι τις 15 Μαρτίου, έτσι ώστε μετά το Πάσχα να έχουμε τις πρώτες εντάξεις έργων. Αυτό έχει πολλαπλά θετικά αποτελέσματα στις περιοχές των Δήμων. Πρώτον θα γίνουν έργα, άρα διαχέονται χρήματα στην τοπική οικονομία και ενισχύονται θέσεις εργασίας, δεύτερον γίνεται μόχλευση επιχειρηματικών κεφαλαίων ώστε να ενισχυθεί η κοινωνική εργασία και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάσχεσης της μεγάλης αυτής κρίσης. Ευελπιστούμε και αισιοδοξούμε τα προγράμματα αυτά να προχωρήσουν και να υλοποιηθούν σωστά γιατί αυτά θα αποτελέσουν και την εικόνα καλής διαχείρισης των πόρων προς την Ε.Ε. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να προσφέρουμε όλοι μαζί προς τους συνανθρώπους μας των δυο μεγάλων πόλεων της Θεσσαλίας».

Ο Προϋπολογισμός που προβλέφθηκε να διατεθεί από το ΠΕΠΘ, ανέρχεται σε 15 εκατ. € Συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης (ΣΔΔ) και επιμερίζεται ανά Ταμείο ως εξής: 13 εκατ. €  με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ και 2 εκατ. € με συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ.

Οι Περιοχές Παρέμβασης των Στρατηγικών Β.Α.Α. οφείλουν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις που εμπίπτουν στις εξής κατηγορίες κριτηρίων σε συμφωνία με το άρθρο 7 «Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη» του κανονισμού 1301/2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ):

- Οικονομικά

- Κοινωνικά

- Περιβαλλοντικά (φυσικό και δομημένο περιβάλλον)

- Κλιματικής αλλαγής

- Δημογραφικά

Οι πόροι του που διατίθενται για την υλοποίηση Στρατηγικών ΒΑΑ στα Τρίκαλα και Καρδίτσα, εντάσσονται στους Θεματικούς Στόχους 4, 6, 8 και 9. Η κατανομή ανά Άξονα Προτεραιότητας όπως έχει εγκριθεί στην Επ.Πα του ΠΕΠ.Θ, καθώς και η ενδεικτική κατανομή ανά Θεματικό Στόχο (ΘΣ) – με αναφορά στις Επενδυτικές Προτεραιότητες (Ε.Π.) και Κατηγορίες Παρέμβασης (Κ.Π.) - αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:

 

Α.Π.

Θ.Σ.

Ε.Π.

Κ.Π.

Κατηγορία Παρέμβασης

Ταμείο

Δημόσια Δαπάνη

2.Α

8

8iii

104

Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των καινοτομικών πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

ΕΚΤ

700.000

8v

106

Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές

9

9ii

110

Κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ

ΕΚΤ

1.300.000

9iii

111

Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών

9iv

112

Ενίσχυση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

9v

113

Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση

 

 

 

 

 

Σύνολο

2.000.000

2.Β

9

055

Άλλες κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη

ΕΤΠΑ

2.000.000

055

Άλλες κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη

073

Υποστήριξη σε κοινωνικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

3

4

013

 

043

Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης & υποστηρικτικά μέτρα

Υποδομή για καθαρές αστικές μεταφορές & προώθηση τους (συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού & του τροχαίου υλικού)

ΕΤΠΑ

3.000.000

6

023

 

 

 

083

090

094

Περιβαλλοντικά μέτρα που στοχεύουν στη μείωση και/ή την αποφυγή εκπομπών αερίου θερμοκηπίου (συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας και αποθήκευσης του μεθανίου και κομποστοποίησης)

Μέτρα για την ποιότητα του αέρα

Ποδηλατόδρομοι και μονοπάτια

Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς

ΕΤΠΑ

7.000.000

 

 

 

 

 

Σύνολο

12.000.000