Στα ¨κάγκελα ¨ βρίσκονται πλέον και οι κάτοικοι Αμαράντου μετά την απόφαση του Προέδρου, να παραχωρήσει πηγή του χωριού σε Εταιρεία Εμφιάλωσης Ύδατος.

Μετά από τις διαμαρτυρίες στον Κλεινοβό , στο παιχνίδι μπαίνει και ο Αμάραντος για ένα παρόμοιο θέμα.

Θεωρούν ότι το νερό της συγκεκριμένης πηγής το έχει ανάγκη το χωριό τους και επ΄ουδενί συναινούν να παραχωρηθεί σε Ιδιωτική Εταιρεία, κάτι που ο Πρόεδρος αποφάσισε.

Συνάμα διαψεύδουν τον Πρόεδρο του χωριού στα αναφερόμενα στο κάτωθι απόσπασμα , ότι πραγματοποίησε Συνέλευση των Κατοίκων παρουσία του Δημάρχου και η απόφαση ήταν Ομόφωνη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 3/2020 συνεδρίασης του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Αμαράντου του Δήμου Μετεώρων.

Αριθμός Απόφασης: 3/2020

ΘΕΜΑ: «Περί αίτησης της ιδιωτικής κεφαλαιουχική εταιρείας με την επωνυμία

Στον Αμάραντο και στο Κοινοτικό Κατάστημα, σήμερα την 19η  Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ. συνεδρίασε ο εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Αμαράντου , σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 3852/2010.

Ο Εκπρόσωπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1° θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε ότι:

Μετά απο της 8/5/2020 αίτησης της —————-, που απευθύνεται στο Δήμο Μετεώρων (Αριθμό Πρωτοκ. 4783/13-5-2020) και κοινοποιείται και στη Κοινότητα Αμαράντου όπου διατυπώνεται το αίτημα της εταιρείας για  την χορήγηση δικαιώματος εκμετάλλευσης του πόσιμου νερού της Κοινοτικής Πηγής «Γκούρα» της Τ.Κ Αμαράντου.

Αποφασίζει :

Έχοντας λάβει γνώση της από 8/5/2020 αίτησης της ————., που απευθύνεται στο Δήμο Μετεώρων (Αριθμό Πρωτοκ. 4783/13-5-2020) και κοινοποιείται και στη Κοινότητα Αμαράντου όπου διατυπώνεται το αίτημα της εταιρείας για την χορήγηση δικαιώματος εκμετάλλευσης του πόσιμου νερού της Κοινοτικής Πηγής «Γκούρα» της Τ.Κ Αμαράντου και μετά την Συνέλευση των μονίμων κατοίκων της Κοινότητας Αμαράντου που έγινε στις 3/6/2020 παρουσία και του Δημάρχου Μετεώρων και την ομόφωνη απόφαση των αναφερομένων κατοίκων, ως Πρόεδρος της Κοινότητας συναινώ για την αποδοχή της αναφερόμενης αίτησης της εταιρείας ΚΛΕΙΝΟΒΟΣ Ι.Κ.Ε για την αποκλειστική χρήση του πόσιμου νερού της Κοινοτικής Πηγής «Γκούρα» με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που θα αναγραφούν και στο συμβολαιογραφικό συμφωνητικό μίσθωσης που θα υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Μετεώρων και της αναφερόμενης εταιρείας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3/2020

stagonnews.gr