Σε νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, που οδηγεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό  των συμβουλευτικών υπηρεσιών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, για  νέους  που αναζητούν εργασία,  συμμετέχει η Περιφέρεια Θεσσαλίας, μαζί με άλλους 11 εταίρους από τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία. Πρόκειται για το πρόγραμμα Good E-Guidance Stories (GEGS)  του  Erasmus +, που στόχο έχει την  ανάπτυξη ειδικού πληροφοριακού συστήματος για την παροχή συμβουλευτικής καθοδήγησης και τη δημιουργία στρατηγικής για την απασχόληση, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές υγειονομικές συνθήκες  λόγω της πανδημίας της Covid-19. Ο προϋπολογισμός  για την  Περιφέρεια Θεσσαλίας ανέρχεται σε 43.200 ευρώ και η διάρκεια του προγράμματος είναι  36 μήνες.

«Συνεχίζουμε  και το 2021 την συμμετοχή μας σε  προγράμματα με προστιθέμενη αξία και απτά, μετρήσιμα αποτελέσματα που χτίζουν ένα καλύτερο ευρωπαϊκό μέλλον σήμερα» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Με ενσυναίσθηση και  στρατηγικό σχεδιασμό,  αξιοποιώντας την εμπειρία και τεχνογνωσία που έχουμε αποκτήσει, έχουμε σε εξέλιξη περίπου 20 ευρωπαϊκά προγράμματα. Πρόκειται για προγράμματα που  έχουν εφαρμογή, ικανοποιούν τις ανάγκες της κοινωνίας και δημιουργούν θετικό αποτύπωμα σε κρίσιμους  τομείς για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Περιφέρειας όπως  είναι η  έρευνα και η καινοτομία, η απασχόληση, η επιχειρηματικότητα,  η αγροτική παραγωγή, το περιβάλλον, ο πολιτισμός, οι ενάλιες αρχαιότητες και  ο τουρισμός. Από τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα GEGS, φιλοδοξούμε να αναπτύξουμε νέα ηλεκτρονικά εργαλεία για την συμβουλευτική καθοδήγηση νέων 15-29 ετών  που αναζητούν εργασία, ενώ παράλληλα εκπαιδεύουμε επαγγελματίες του κλάδου, ώστε να αναπτύξουν τις ικανότητες τους στην ψηφιακή συμβουλευτική» προσθέτει ο Περιφερειάρχης. 

Οι ειδικοί του στόχοι του  GEGS είναι: 

-Ενίσχυση της Συμβουλευτικής Κουλτούρας, ώστε να εισάγει ηλεκτρονικά εργαλεία και υπηρεσίες για τον εκσυγχρονισμό της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης(ΕΕΚ), 

-Δημιουργία ενός περιεκτικού προγράμματος κατάρτισης για τους/τις επαγγελματίες της Συμβουλευτικής που οδηγούν σε αποτελεσματικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

-Ο σχεδιασμός, η δοκιμή, η προσαρμογή και η εισαγωγή ενός συστήματος τεχνητής νοημοσύνης με βάση την ψηφιακή τεχνολογία για την Συμβουλευτική, το οποίο θα αξιολογηθεί στις περιοχές της Θεσσαλίας, της Σαρδηνίας και του Βερολίνου.

Οι ομάδες-στόχοι του GEGS αποτελούνται από επαγγελματίες στη συμβουλευτική στις 3 περιοχές δοκιμών. Επιπλέον στη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία επαγγελματίες θα συμμετέχουν στην επαγγελματική ανταλλαγή πρακτικών, με Διευθυντές/τριες Οργανισμών και διευθυντές/τριες ΕΕΚ, καθώς και Δημόσιες Αρχές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ενωση. Άμεσα ωφελούμενοι από τα αποτελέσματα του έργου και την ενδυνάμωση των συμβούλων είναι οι νέοι/ες 15-29 χρόνων, σε μεταβατικά στάδιο της ζωής τους, εκτός εργασίας και εκπαίδευσης, καθώς και άτομα που αναζητούν εργασία.

Οι στρατηγικές που υποστηρίζει το GEGS έχουν στόχο να βελτιώσουν τη συνάφεια των συμβουλευτικών συστημάτων για τις ανάγκες των νέων, σύμφωνα με τις αλλαγές στην αγορά εργασίας και τις διαδικασίες ψηφιοποίησης με έμφαση τη Θεσσαλία, τη Σαρδηνία και το Βερολίνο.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι:

-Νέο επαγγελματικό προφίλ, το οποίο θα βασίζεται στις οδηγίες του CEDEFOP (Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάπτυξης Επαγγελματικής Κατάρτισης) και θα περιλαμβάνει ικανότητες ψηφιακής Συμβουλευτικής.

-Ψηφιακές μελέτες περίπτωσης προσαρμοσμένες για την εκπαίδευση των συμβούλων.

-Δημιουργία Ψηφιακής Κοινότητας για την ανταλλαγή καλών πρακτικών συμβουλευτικής και ΕΕΚ

-Δημιουργία ψηφιακής συμβουλευτικής Πλατφόρμας, η οποία θα βασίζεται στην τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης.

-Πιλοτική εκπαίδευση  30 Επαγγελματιών, προκειμένου να αναπτύξουν τις ικανότητές τους στην ψηφιακή συμβουλευτική

-Συμμετοχή 30 επαγγελματιών για ανταλλαγή καλών πρακτικών.

Πρόσφατα στην Ελλάδα( Ιούλιος 2020), δημοσιεύθηκε το νέο «Πλαίσιο ποιότητας για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΕΚ), το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από τα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Το νέο πλαίσιο, δηλώνει ότι είναι απαραίτητο οι πάροχοι ΣΕΕΚ να μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες Πληροφοριών, συμβουλών και καθοδήγησης στο Διαδίκτυο. Αυτό είναι κάτι εντελώς νέο  για τους παρόχους ΣΕΕΚ και καθιστά το πρόγραμμα  GEGS εξαιρετικά συναφές και σημαντικό για τη νέα ελληνική πραγματικότητα. Να σημειωθεί ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι επίσης μέλος του Δικτύου «Larissa Learning City»,  το οποίο αριθμεί  275 οργανισμούς  και  ιδρύματα ως μέλη, συμπεριλαμβανομένων παρόχων ΕΕΚ, με στόχο  την προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην περιοχή, γεγονός που ενισχύει την στενή συνεργασία με την αναφερθείσα «δεξαμενή» δράσεων.

Στο Εταιρικό Σχήμα του Προγράμματος  GEGS συμμετέχουν:

1.Metropolis Net EEIG, Germany ( κύριος εταίρος)

2.Region of Sardinia, Italy

3.Senate Administration for Integration Labour and Social Services, Germany

4.Region of Thessaly, Greece

5.C.I.O.F.S. Formazione Professionale, Italy

6.GSUB - Gesellschaft Fur Soziale Unternehmensberatung MBH, Germany

7.Ballymun Job Centre, Ireland

8.Rinova Ltd, United Kingdom

9.Eurocircle, France

10.DIMITRA Education and Consulting, Greece

11.Job4U srl (Jobiri), Italy

12.SÖSTRA Sozialökonomische Strukturanalysen GmbH, Germany