Η Δνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων ενημερώνει τους παραγωγούς που είναι ενταγμένοι στη Δράση 2.1  «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΝΙΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ότι έχει γίνει ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας των καταστάσεων πληρωμής για το 5ο έτος πληρωμής της  πενταετίας (2η πληρωμή 2016 μετά από τις ενστάσεις). Η πληρωμή αφορά 5 παραγωγούς και το ύψος ενίσχυσης που καταβάλλεται  είναι 17.659,94 ευρώ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στα τηλ: 2431351606  Παπανικολάου Ε. χειριστής προγράμματος, 2431351607Κολοβός Κ. – Ρακοβίτης Ν.  χειριστές προγράμματος.