Διακόπτεται η κυκλοφορία των αυτοκινήτων στις οδούς Καραϊσκάκη και Περσεφόνης στο κέντρο των Τρικάλων από το Σάββατο 27 Μαΐου έως την Τρίτη 6 Ιουνίου, λόγω των έργων μετατροπής της οδού Καραϊσκάκη σε οδό ήπιας κυκλοφορίας. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Τρικάλων θα ισχύσουν οι εξής κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: 

α) Στην οδό Περσεφόνης και στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού 28ης Οκτωβρίου και της οδού Καραϊσκάκη κατά τις ώρες 07:00 έως 15:00 και 

β) Στην οδό Καραϊσκάκη και στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Περσεφόνης και της οδού Κολοκοτρώνη καθόλο το 24ωρο, με την επισήμανση της τήρησης των διατάξεων της Α.Δ. 3/96 & Α.Δ 3Α/98 «Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας» ως ισχύουν μέχρι σήμερα.

Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από εναλλακτικές – παρακαμπτήριες οδούς, σύμφωνα με τις υποδείξεις του συνεργείου εκτέλεσης εργασιών και την σήμανση που θα τοποθετηθεί.