Σε ευρεία αντικατάσταση των υφιστάμενων μετρητών κατανάλωσης φυσικού αερίου με «έξυπνους» μετρητές πρόκειται να προχωρήσουν οι Εταιρίες Διανομής Φυσικού Αερίου, Αττικής και Θεσσαλονίκης- Θεσσαλίας αρχής γενομένης από το 2023 και στόχο ολοκλήρωσης του έργου το 2033.

Αυτό προβλέπει Υπουργική Απόφαση που υπεγράφη από τον Κώστα Σκρέκα στις 15 Μαΐου και δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ μετά από σχετική εισήγηση της ΡΑΑΕΥ.

Πρέπει να σημειωθεί ότι σε πρόγραμμα αντικατάστασης των υφιστάμενων από «έξυπνους» μετρητές καλούνται να προχωρήσουν μόνο η ΕΔΑ Αττικής και ΕΔΑ Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας και όχι η ΔΕΔΑ που έχει την ευθύνη του δικτύου της υπόλοιπης Ελλάδας καθώς από την έναρξη λειτουργίας της εγκαθιστά έξυπνα συστήματα μέτρησης και ως εκ τούτου δεν είναι αναγκαία η αντικατάσταση τους.

Για την εφαρμογή του προγράμματος ευρείας κλίμακας αντικατάστασης υφιστάμενων συστημάτων τελικής κατανάλωσης ενέργειας στα Δίκτυα Διανομής Φυσικού Αερίου, με αντίστοιχα ευφυή συστήματα έχει ήδη γνωμοδοτήσει θετικά η ΡΑΑΕΥ.

Μάλιστα στη γνωμοδότηση, αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έγκριση και εφαρμογή ενός τέτοιου προγράμματος από την ΕΔΑ Αττικής και την ΕΔΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας, καθώς, σύμφωνα με κοινή εισήγηση των Διαχειριστών, αν ληφθούν υπόψη τα αθροιστικά μεγέθη και των δύο Μελετών Κόστους – Οφέλους, η Καθαρή Παρούσα Αξία είναι θετική και το ποσοστό του Εσωτερικού Βαθμού Απόδοσης είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό του προεξοφλητικού επιτοκίου, στο σενάριο αντικατάστασης των μετρητών σε χρονικό ορίζοντα 10 ετών.

Επίσης, αναφέρεται ότι οι Διαχειριστές ΔΕΔΑ και HENGAS από την αρχή της λειτουργίας τους εγκαθιστούν αποκλειστικά ευφυή συστήματα μέτρησης και συνεπώς δεν χρειάζεται η εφαρμογή του προγράμματος ευρείας κλίμακας αντικατάστασης.

Τι προβλέπει η απόφαση

Με βάση αυτά τα δεδομένα η Απόφαση που υπεγράφη από τον κ. Σκρέκα προβλέπει την έγκριση «ευρείας κλίμακας αντικατάσταση υφιστάμενων συστημάτων μέτρησης τελικής κατανάλωσης ενέργειας, στα Δίκτυα Διανομής Φυσικού Αερίου των Διαχειριστών ΕΔΑ Αττικής και ΕΔΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας, με αντίστοιχα ευφυή συστήματα, με στόχο την παροχή δυνατότητας ενεργού συμμετοχής των τελικών καταναλωτών στην αγορά ενέργειας και γενικότερα την αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη λειτουργία της».

Η αντικατάσταση θα γίνει σε διάστημα 10 ετών και οι Διαχειριστές :

• Εγγυώνται την ασφάλεια των ευφυών συστημάτων μέτρησης και των ανταλλαγών δεδομένων και εφαρμόζουν τους κανόνες σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

• Έχουν καθήκον εχεμύθειας και υποχρέωση για τη θέσπιση διαδικασιών διαφύλαξης της εμπιστευτικότητας και προστασίας των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών.

• Οφείλουν να διασφαλίζουν ότι η παροχή των υπηρεσιών λήψης και επεξεργασίας των μετρήσεων διενεργείται είτε από τους ίδιους είτε από άλλα πρόσωπα που δεν δραστηριοποιούνται στην αγορά της προμήθειας ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου ούτε και συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με πρόσωπο που δραστηριοποιείται στις ανωτέρω αγορές.

Από την πλευρά της η ΡΑΑΕΥ, με απόφαση ρυθμίζει τις ελάχιστες λειτουργικές απαιτήσεις και προδιαγραφές των μετρητικών συστημάτων, τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά θέματα τυποποίησης, διαλειτουργικότητας και επεκτασιμότητας των ευφυών συστημάτων μέτρησης και για την ένταξη στον προγραμματισμό της ανάπτυξης των Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου των Διαχειριστών ΕΔΑ Αττικής και ΕΔΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας Δικτύου του έργου.

Τέλος η ΡΑΑΕΥ παρακολουθεί σε τακτική βάση την εγκατάσταση των «έξυπνων» συστημάτων μέτρησης, με σκοπό την παρακολούθηση των οφελών για τους καταναλωτές και ενημερώνει σχετικά, σε ετήσια βάση το ΥΠΕΝ. Η πρώτη ενημέρωση υποβάλλεται τον Φεβρουάριο του 2024 και η τελευταία τον Φεβρουάριο του 2033.

worldenergynews.gr