Βελτιώνεται η ασφάλεια στο οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων μετά την έγκριση δημοπράτησης από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό του έργου «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση δρόμου Φωτάδα-Διαλεχτό», προϋπολογισμού 150.000 ευρώ με πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Όπως ανέφερε ο κ. Κ. Αγοραστός: «Με τις παρεμβάσεις αυτές βελτιώνουμε την ασφάλεια του οδικού δικτύου της  Π.Ε. Τρικάλων  και την επικοινωνία των ανθρώπινων κοινοτήτων. Πρόκειται για συντηρήσεις απολύτως απαραίτητες για την μείωση της επικινδυνότητας  και για την αναβάθμιση των μετακινήσεων των πολιτών. Με τις ενέργειές μας αυτές ωφελούνται οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της περιοχής, καθώς και οι χρήστες του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου γενικότερα». 
Με  την  παρούσα  εργολαβία  προβλέπονται εργασίες βελτίωσης και ασφαλτόστρωσης τμήματος της οδού από  Φωτάδα προς Διαλεκτό μήκους 900m περίπου. Θα εκτελεστούν εργασίες χωματουργικών, τεχνικών,  οδοστρωσίας, ασφαλτικών και σήμανσης. Η αρχή του έργου είναι το πέρας του υπάρχοντος ασφαλτοτάπητα.  Συγκεκριμένα θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
Θα γίνουν εκσκαφές για εξυγίανση του εδάφους ,όπου αυτό κριθεί απαραίτητο και θα κατασκευαστεί επίχωμα από αμμοχάλικο ποταμού σε μήκος περίπου 900μ. μέσου πάχους 0,35cm
ΤΕΧΝΙΚΑ
Θα γίνουν εργασίες για την επέκταση των υπαρχόντων οχετών και των πτερυγοτοίχων τους. Θα κατασκευαστούν επίσης σωληνωτοί οχετοί Φ60 παράλληλα στο δρόμο, όπου απαιτείται για την ασφαλή πρόσβαση στις παρακείμενες ιδιοκτησίες.
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ
Στο μήκος των 900m θα κατασκευαστεί μία στρώση υπόβασης πάχους 10cm από θραυστό υλικό λατομείου σύμφωνα με την Π.Τ.Π. 150 και  μια στρώση βάσης  συμπυκνωμένου πάχους 10cm σύμφωνα με την Π.Τ.Π 0155.  Επίσης θα κατασκευαστούν ερείσματα σε όλο το μήκος  της οδού.
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
 Θα κατασκευαστεί μια στρώση συμπυκνωμένου πάχους 5cm από ασφαλτικό σκυρόδεμα , όπως οι προδιαγραφές ισχύουν , στο μήκος των 900m, αφού προηγηθεί ασφαλτική προεπάλειψη.
ΣΗΜΑΝΣΗ
Θα τοποθετηθούν πινακίδες σήμανσης ,(πληροφοριακές ,ρυθμιστικές ,αναγγελίας κινδύνου κ.λ.π.) όπου απαιτείται ,σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.   
Όλες οι εργασίες θα γίνουν με βάση τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες προδιαγραφές, όπως αυτές αναφέρονται και Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων.