Στο Εθνικό Τυπογραφείο στάλθηκε για δημοσίευση η 7Κ/2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 1.666 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη στελέχωση ειδικών τμημάτων (Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, μονάδων για την ψυχική Υγεία), καθώς και σε εργαστηριακές ειδικότητες (ραδιολόγους, ακτινολόγους και ιατρικών εργαστηρίων).
Από αυτές τις θέσεις οι τέσσερις (4) αφορούν το Νοσοκομείο Τρικάλων. Ειδικότερα πρόκειται για τρεις (3) θέσεις ΤΕ Ραδιολογίας-Ακτινολογίας και μία (1) θέση Χειριστών Ιατρικών Συσκευών.
Με τον τρόπο αυτό καλύπτεται ένα μέρος των μεγάλων ελλείψεων που μέχρι στιγμής η πλήρωσή τους γινόταν με επικουρικούς γιατρούς…